سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

سادگی از ته دلبستگیم پیدا بود...

 

من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من **

من خودم بودم و یک حس غریب**

که به صد عشق و هوس می ارزید**

من نه عاشق بودم نه دلداده به گیسوی بلند

و نه الوده به افکار پلید...

من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگی ام می فهمید **

و خدا می داند ....... سادگی از ته دلبستگی ام پیدا بود.