سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

دلم تنگ است...

دلم تنگ است برای شانه های صبر

برای ناله های شب

برای گریه های درد

چه شد آن حرمت دلها

چه شد آن عهد و آن پیمان

کجا گم کرده راه شب

سبو در دست و راه کج

فغان از دست این وجدان

فغان از کج رو نادان

خداوندا نشانم ده حقیقت را

و محو کن راه ظلمت را

خداوندا مدد میخواهمت امشب

خداوندا سبب میخواهمت امشب

تورا گم میکنم هر شب زدستانم

چراعی نیست

راهی نیست

و من تنها و بی همراه

زمین در زیر پاهایم نفس را تنگ میگیرد

دلم تنگ است زدلتنگی بسی نالانم...بیا برگرد...ای همسفر تنهایی ها

افسوس....